כתב שירות

 

החברה מספקת שירותי תמיכה, באמצעות הודעות מסרון מיידי (באמצעות תוכנת המסרים המיידים הידועה: "WhatsApp"". אלו הכללים החלים על השירות

 1. הגדרות

למונחים הבאים בכתב שירות תהא ההגדרה המפורטת לצדם להלן:

"החברה"                   קבוצת ניוטרמד –חדשנות בבריאות בע"מ;

"הלקוח"                    מי שהתקשר עם החברה לצורך קבלת השירות בהתאם להוראות כתב שירות זה

"השירות"                   שירות תמיכה וסיוע שיינתן באמצעות תוכנת המסרים המיידיים "WhatsApp" בהתאם לתנאים המנויים בכתב שירות זה;

"WhatApp"               תוכנת WhatsApp המשמש כחלופה למסרוני סמס וכן משמשת כשירות הודעות עצמאי בעל תכונות עצמאיות. התוכנה ניתנת להורדה באתר www.whatsapp.com.

"דיאטת דש"              שיטת הדיאטה הידועה גם כשיטת דש המשווקת על ידי החברה;

 1. פרשנות
  • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות כתב שירות זה לפרסומים אחרים כלשהם תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 2. תחילת תוקפו של כתב השירות
  • השירות יסופק לאחר הצטרפות הלקוח לשירות וכן בכפוף למסירת פרטי הלקוח ואמצעי התשלום לחברה על ידי הלקוח. תנאי השירות מפורטים בסעיף 4 לכתב שירות זה.
 3. התנאים לקבלת השירות
  • את השירות יהיו זכאים לקבל מי שרכש אחד ממוצרי 'דיאטת דש' המשווקים על ידי החברה, בהתאם לשיקול דעתה של החברה.
  • השירות מותנה בהרשמה מראש דרך שירות הלקוחות של החברה בטלפון: 09-300-2000 או בדוא"ל: natali@dash.org.il או בפקסימיליה: 09-973-5129;
  • השירות הינו שירות אישי שאינו ניתן להעברה (אלא בהסכמת החברה) וניתן לאדם אחד.

 

 

 1. השירות
  • לאחר ההרשמה ישלח ללקוח בדואר אלקטרוני או בהודעת סמס לשק"ד של החברה מספר טלפון אליו יוכל הלקוח לשלוח הודעות אל צוות התמיכה של החברה באמצעות תוכנת ה- WhatsApp
  • באמצעות השירות יוכל הלקוח לקבל ייעוץ מטעם גורמים בתחום התזונה ביחס לשימוש בדיאטת דש. הייעוץ ייעשה בדרך של מענה על שאלות הלקוח מעת לעת הקשורות לתמיכה בדיאטת דש, בהתאם לשק"ד של החברה (בין היתר, באמצעות, הודעת טקסט, הודעה קולית, קובץ ו/או תמונה, שיחה קולית); למשל (ולצורך הדוגמא בלבד: הלקוח יוכל לשלוח צילום של פריט מזון כלשהו או תפריט ע"מ לקבל מענה מקצועי ביחס אליו). מובהר, כי המענה המקצועי יינתן בהתאם לשק"ד החברה; השירות אינו כולל מענה להודעות קוליות ו/או לשיחות קוליות באמצעות תוכנת ה- WhatsApp
  • השירות יינתן בשתי רמות פעילות האחת, בין השעות 18:00 – 9:00 בימים א' – ה' . השנייה, בין השעות 21:00- 8:30  ובין השעות 12:00 – 9:00 ביום ו'. השירות אינו זמין בשבתות, בחגים, ערבי חגים וכן ימי שבתון נוספים
  • השירות הינו שירות למענה על שאלות ביחס לשימוש נכון בדיאטת דש, ולא כמענה לנושאים שירותיים אחרים.
  • מענה לשאלות הלקוח, יינתן במידת האפשר, בתוך פרק זמן של כ-20 דקות; במידה ולא יינתן מענה – החברה תהיה רשאית, בהתאם לשק"ד, לזכות את הלקוח על העדר המענה וזאת באופן יחסי;
  • במקרה של תקלות טכניות שימנעו, בין השאר, קבלת שאלות ו/או משלוח תשובות ו/או שיבוש בתשובות ו/או אי קליטתן במערכות הרלוונטיות אין לחברה כל אחריות ביחס לכך.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השירות באופן חד צדדי במידה והלקוח יעשה שימוש לרעה בשירות.
  • השירות ניתן בנפרד מיתר שירותי החברה, ואינו קשור ליתר השירותים המסופקים על ידה בנפרד ובהתאם להוראות החלות עליהם;
  • השירות ו\או המוצר ו\או קבוצת התמיכה שרכשת מסופקים ללקוח במטרה לסייע לו להשיג את יעדיו בתחום ההרזיה ו\או שיפור במדדי הבריאות. המחויבות לשינוי תלויה בלקוח ומחייבת שינוי תזונתי. החברה אינה מתחייבת לתוצאות כלשהן. יחד עם זאת, שירות תמיכה זה כמו גם אמצעים נוספים יכולים להגדיל את סיכויי ההצלחה.
 2. התמורה
  • בתמורה למתן השירות, כפי שיזמין הלקוח, ישלם הלקוח לחברה, דמי שירות כפי שיוגדר על ידה, ובהתאם לתעריף העדכני של החברה; במעמד הרישום ישלם הלקוח עבור החודש הראשון של השירות וכל החיובים הבאים יהיו רבעוניים (בסוף כל שלושה חודשים)
  • התעריפים הנקובים בתעריף העדכני ישולמו על ידי הלקוח בהתאם לחשבונית שתוציא החברה; הלקוח יישא בעלות (ככל שישנה כזו) בנוגע לשימוש בשירות;
  • התשלום בגין השירות יבוצע באמצעות הרשאה לחיוב חשבון הבנק של הלקוח או באמצעות הוראת קבע לחיוב כרטיס האשראי של הלקוח ו/או בתשלום במזומן למשך שנה מראש. לחברה שיקול הדעת לקבוע את אמצעי התשלום באמצעותם רשאי הלקוח לשלם את התשלומים לפי הסכם זה, ולשנותם מעת לעת, ובלבד שתודיע על כך ללקוח על כל שינוי כאמור 30 יום מראש.
  • אין בתעריף העדכני של החברה, בשיעור דמי השירות אותם ישלם הלקוח ובהוראות כתב השירות כדי למנוע מן החברה לקיים מבצעים שונים לשיווק השירות בהתאם לשקול דעתה ובהתאם לתנאים או מחירים שייקבעו על ידה מפעם לפעם.
 3. הגבלת אחריות והגבלות על מתן השירות
  • הוסבר ללקוח טרם התקשרותו והוא מודע לכך כי השירות שרכש מסופקים לו במטרה לסייע לך להשיג את יעדיו בתחום ההרזיה ו\או שיפור במדדי הבריאות. החברה תסייע ללקוח בהשגת יעדיו אך המחויבות לשינוי תלויה בו ומחייבת שינוי תזונתי. הלקוח מבין כי הצלחת  התהליך תלויה בעיקר במחויבות שלו לתהליך ולנוכח כך אין החברה יכולה להתחייב לתוצאות. קצב הירידה במשקל משתנה מאדם לאדם ואין לחברה יכולת להתחייב עליו. הדיאטניות הקליניות שלנו ממליצות על קצב ירידה שאינו עולה על אחוז אחד ממשקל הגוף כל שבוע.
  • לפיכך מוותר הלקוח על כל זכות, טענה, דרשה ו/או תביעה כנגד החברה או כנגד בעליה, מנהליה, עובדיה, שלוחיה וכל אדם אחר מטעמה ביחס לשירות.
  • החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה לרבות נזק מיוחד, עקיף תוצאתי או מסתבר שייגרמו ללקוח ו/או למי מטעמו בקשר עם או כתוצאה ממתן השירות.
  • החברה אינה אחראיות ולא יהיו אחראיות באופן כלשהו לפעילותה התקינה של רשת האינטרנט ו/או מערכת התקשורת ו/או בזק ו/או מערכת המחשבים, על כל מרכיביה, ולא יישאו באחריות להפסקות ו/או הפרעות ו/או חדירות במתן איזה מהשירותים האמורים ו/או לנזקים כלשהם, ישירים ו/או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, אשר ייגרמו למקבלי השירות בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור.

 

 1. הפסקת השירות לבקשת הלקוח
  • הלקוח זכאי, בכל עת, לבקש מן החברה להפסיק לספק לו את השירות; החברה תפסיק את מתן השירות מייד עם קבלת הודעה בכתב של הלקוח (בצירוף פרטים מזהים מספר ת.ז. ו-4 ספרות אחרונות של אמצעי התשלום), אשר תהווה הודעה על סיום השירות;

 

 1. הגבלת או הפסקת מתן השירות על ידי החברה
  • בהתקיים אחד או יותר מהמקרים המפורטים להלן, החברה תהיא רשאית מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים לה להגביל ו/או להפסיק את מתן השירות:
   1. הלקוח לא שילם במועדם או במלואם את דמי השירות או תשלום כלשהו;
   2. הלקוח עשה שימוש בשירות באופן החורג מגבולות הסביר;
 • הלקוח עשה שימוש לרעה בשירות ו/או התבטא באופן בלתי ראוי כלפי מי מעובדי החברה;
 1. הלקוח עשה שימוש בשירות לטובת צד שלישי;
 2. כל מקרה אחר בהתאם לשק"ד החברה;
 • החברה תהא רשאי להודיע על הפסקת השירות באופן מיידי. במקרה שכזה, ישלם הלקוח לחברה את דמי המנוי היחסיים עד ליום מתן ההודעה על הפסקת השירות.
 1. שמירה על סודיות והגנה על פרטיות
  • כל הפרטים שנמסרו על ידי הלקוח לחברה הינם מלאים ומדוייקים.
  • החברה מתחייבת לשמור בסודיות כלפי צד שלישי כל מידע שמסר לה הלקוח וכל מידע אשר הגיע לידה במהלך אספקת השירות, אלא אם כן תהיה חייבת לגלותו על פי דין;
  • הלקוח מסכים ומאשר כי כל הפרטים אשר נמסרו לחברה ו/או הגיעו לידיעתה כתוצאה ממתן השירות, יופיעו ברשומות החברה החברה תוכל לעשות שימוש במידע הנ"ל לצורך מתן השירות וגם לשם מתן שירותים נוספים ללקוח על ידי החברה. הלקוח יהיה רשאי בכל עתה לבקש מהחברה בכתב ו/או באמצעות פניה טלפונית למוקד השירות של החברה שלא לקבל הצעות אלו.
  • הלקוח, מתחייב שלא לא לפרסם את ההודעות שנשלחו במסגרת מתן השירות.
 2. כללי
  • מוסכם בזאת כי הוראות הסעיפים המפורטים להלן הן התחייבויות יסודיות של הלקוח: 8,6,5.
  • כתב שירות זה לבדו קובע את התנאים וההוראות החלות על אספקת השירות ללקוח ואין בלתו; הוא מבטל כל הסכמה, מצג או התחייבות שניתנו, אם ניתנו, לפני כריתתו.
  • השירות שניתן ללקוח אינו ניתן להעברה ו/או להסבה לאחר אלא בהסכמה מראש ובכתב של החברה.
  • הלקוח נותן את הסכמתו כי החשבוניות ישלחו אליו באמצעות דיוור אלקטרוני לכתובת הדוא"ל שתימסר על ידו במועד ההתקשרות
  • כתובות הצדדים בכל הנגוע לשירות הינן הכתובות הרשומות בטופס פרטי מנוי/לקוח. כל הודעה שתישלח לכתובות הרשומות במאגרי החברה תחשב כאילו נתקבלה על ידי הנמען כעבור 72 שעות מעת שליחתה..